Názov projektu: Vzdelávanie divadlom
Doba realizácie: 1. septembra 2010 - 30. apríl 2014
Celková výška schválených výdavkov: 848,495.67 EUR
Prijímateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Tr. A. Hlinku 1

Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy

Projekt sa realizuje pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.

Projekt sa realizuje na katedrách:
  • Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF
  • Katedra kulturológie FF UKF (vrátane Univerzitného tvorivého ateliéru)
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF
  • Katedra hudby (učiteľstvo hudobno-dramatického umenia) PF UKF

Uskutočňuje sa vo dvoch základných aktivitách:

  • 1.1 Inovácia foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby
  • 2.1 Tvorba pedagogicko-didaktických materiálov a pomôcok

Projekt VZDELÁVANIE DIVADLOM je zameraný na inováciu foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby a na tvorbu pedagogicko-didaktických materiálov i pomôcok doterajšieho modelu vzdelávania divadlom (vrátane osobnostného rozvoja prostriedkami divadla), divadelnej tvorby a vyučovania o divadle na pôde UKF. Projekt je koncipovaný tak, aby bolo možné kreatívne divadelné postupy využiť aj interdisciplinárne.

Súčasťou procesu inovácie metód a postupov na jednotlivých predmetoch je participácia absolventov a pedagógov VŠMU Bratislava, doktorandov DAMU Brno atď., čím dôjde k prelínaniu divadelných postupov s interdisciplinárnymi postupmi a myslením estetiky, kulturológie atď. 

Výsledkom projektu bude veľký počet workshopov, metodík a monografií na tému historických a súčasných divadelných poetík, naštudovanie školskej muzikálovej inscenácie, rôzne vzdelávacie inovatívne formy práce so študentmi priamo na hodinách a vznik archívov divadelných hier a inscenácií.
Projekt sa ukončí medzinárodnou konferenciou Vzdelávanie divadlom/vyučovanie o divadle, na ktorej sa budú prezentovať celkové výsledky projektu (jún 2013).

Cieľovou skupinou sú študenti a doktorandi uvedených katedier, ale aj ostatných katedier na UKF v Nitre.

 
 
 
 
© 2010-2014 Projekt Vzdelávanie divadlom. Všetky práva vyhradené.