Workshop: 
DIVADLO FÓRUM
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík


Dátum a čas:
Piatok 25. 10. 2013 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 26. 10. 2013 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 27. 10. 2013 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 27. 10. 2013 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1

Dátum a čas:
Piatok 29. 11. 2013 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 30. 11. 2013 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 1. 12. 2013 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 1. 12. 2013 o 17. 00 hod.
Miesto: miest. č. B-115, Trieda Andreja Hlinku č.1 

Dátum a čas:
Piatok 13. 12. 2013 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 14. 12. 2013 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 15. 12. 2013 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 15. 12. 2013 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1

Vedie:
Bc. Denisa Poluchová - bakalárske štúdium odboru Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia ukončila na Katedre hudby PF UKF v Nitre v roku 2013. Bola frekventantkou viacerých workshopov projektu Vzdelávanie divadlom. V súčasnosti je študentkou dramatickej výchovy na Katedre výchovné dramatiky DAMU v Praze. Vyučuje dramatickú a pohybovú výchovu, účinkuje v divadelnom súbore Mango bitchies (súčasná inscenácia FANTAzeroVÁNÍ), venuje sa organizácii divadelnej prehliadky DVD- děti, výchova, divadlo, v oblasti dramatickej výchovy nadväzuje spoluprácu s ateliérom Divadlo a výchova DIFA JAMU v Brne a s Teaterpedagogik Akademie fur darstellende Kunst in Berlin. 

O čom je workshop?
Divadlo fórum je interaktívna technika využívajúca divadlo ako východisko pre diskusiu a preverovanie rôznych spôsobov riešenia problémov z reálneho života prostredníctvom fikcie. Cieľom workshopu je oboznámenie sa s divadlom fórum ako technikou dramatickej výchovy ako aj s metódami, ktoré využíva. 
Štruktúra workshopu: voľba témy, vytvorenie inscenácie divadla fórum opierajúcej sa o Aristotelov oblúk, vedenie diskusie a fóra s divákmi s cieľom otvorenia zvolenej problematiky a dosiahnutia nového poznania. 
Na záver workshopu bude aplikácia predstavenia a dielne divadla fórum v praxi.Workshop: 
LIEČBA DIVADLOM II.
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:
Piatok 29. 11. 2013 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 30. 11. 2013 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 1. 12. 2013 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 1. 12. 2013 o 17. 00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Workshop sa skladá z troch častí. Prvá - verbálna časť je zameraná na hľadanie tém, analýzu problémov, pokusom ponorenia sa do seba samého. zameriava sa na osobné výpovede, uchopenie témy a vyjadrenie jej scénického riešenia. Druhá časť sa venuje telu - ako prostriedku vyjadrenia a osobnej výpovede prostredníctvom tela. Tretia časť bude divadelnou rekonštrukciou osobného príbehu. 

Vedie:
Mgr. art. Vier Dubačová - herečka, režisérka, občianska aktivistka a v súčasnosti aj poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Pôvodne bábkoherečka v Divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, neskôr vyštudovala odbor divadelná réžia na VŠMU, okrem réžii sa venuje aj písaniu hier. V roku 1995 založila Divadlo z Pasáže, prvé komunitné divadlo na Slovensku, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Je organizátorka a iniciátorka množstva happeningov s problematickou mládežou, s ľuďmi so psychickými poruchami, s utečencami a s mnohými inými komunitami. Je tiež riaditeľkou medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia zameraného na komunitné divadlá a angažované divadlo. Spolupracovala s mnohými slovenskými aj zahraničnými umelcami a realizovala množstvo umeleckých a kultúrnych projektov V roku 2010 sa stala ambasádorkou Boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V tom istom roku realizovala projekt multižánrového priestoru Divadla Ivana Palúcha, kde vytvorila niekoľko vlastných inscenácií, fyzické divadlo Helver a tí ostatní v spolupráci so slovenským tanečníkom a choreografom Jarom Viňarským. V roku 2011 spoločne s ostatnými umelcami a kultúrnymi operátormi, spustila projekt Záhrady – centra nezávislej kultúry ako priestoru pre realizáciu umeleckých, kultúrnych a občianskych aktivít občanov Banskej Bystrice a takisto ako platformy pre mladé súčasné umenie. 
Najnovším projektom je inscenácia Stranger, ktorú realizovala v spolupráci s hercami Divadla Jump Start v San Antóniu v USA a s hercami z Divadla z Pasáže, kde ako režisérka strávila 5 týždňov. Ďalším súčasným projektom je inscenácia Stoličky - komunitný projekt so seniormi a takisto multimediálny projekt Téma Palach, na ktorom spolupracuje s mnohými slovenskými umelcami. 

Workshop: 
HOMO LUDENS
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík


Dátum a čas:
Piatok 11. 10. 2013 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 12. 10. 2013 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 13. 10. 2013 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 13. 10. 2013 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1

Vedie:
Mgr. art. Lucia Blašková – dramaturgička, režisérka, manažérka, pedagogička a zakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu site specific tvorby KREATER (www.kreater.sk). Absolventka VŠMU v Bratislave (prof. Strnisko, dramaturgia-réžia) a JAMU v Brne (prof. Cejpek, divadelná dramaturgia). Absolvovala viaceré neformálne vzdelávania, napríklad Jiřina Marková Krystlíková (CZ), Ida Kelarová (CZ), Hosoo (Mongolsko – spev), Viliam Dočolomanský a Farma v jeskyni (CZ – pohybové experimentálne divadlo), Šárka Ondrišová (SK), Marta Ladzjanski (HU), Anna Gila (PL), Joana Jordanova (BG – tanec a pohybové divadlo), Silvester Lavrík, Karol Horváth (SK – autorské divadlo), Akademia Ruchu (PL – divadlo site specific), Kateřina Fojtíková (CZ) a Joana Jordanova (BG – práca s maskou), Andrzej Sojka (PL – new circus art), Natália Deáková a Lukáš Kuchinka (CZ – techniky tieňového divadla), Ivana Čatajská (marketing a PR).
Z divadelnej praxe sa venuje predovšetkým dramaturgii, réžii a produkcii: VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Bratislavské bábkové divadlo, Štúdio 12, Divadlo elledanse, Činoherní studio Ústí nad Labem, alternatívne projekty autorského a pohybového divadla v SR a ČR (tieňové divadlo, projekty site specific, scénické čítania, malé javiskové formy, happeningy). Je autorkou vyše 40 rozhlasových hier pre deti, vedie taktiež workshopy autorského divadla a tvorivej dramatiky na medzinárodných divadelných festivaloch, workshopy divadelnej výchovy pre žiakov i pedagógov ZŠ a SŠ, špeciálne nadané deti a mládež, ako aj pre deti a mládež zo sociálne slabých vrstiev a rómskych komunít v SR, ČR a Írsku. Externe vyučovala na VŠMU v Bratislave, JAMU v Brne a UKF v Nitre. 
V oblasti produkcie sa ako riaditeľka venuje festivalu KREATER, bola riaditeľkou medzinárodného festivalu 21. víkend atraktívneho divadla vo Zvolene, je spolumajiteľkou umeleckej agentúry TOSCA AGENCY, pôsobila ako koordinátorka pri vzniku siete nezávislých kultúrnych centier na Slovensku „Anténa“ a pri vzniku nezávislého centra kultúry elledanse v Bratislave, spolupracovala na domácich i zahraničných divadelných festivaloch (Divadelná Nitra, Istropolitana, Scénická žatva, Tempus Art, Setkání/Encounter, Galway arts festival/IRL, Edinburgh Fringe Festival/UK).
V súčasnosti sa venuje organizácii a dramaturgii festivalu site specific tvorby KREATER v Banskej Štiavnici a intenzívne spolupracuje s medzinárodným umeleckým zoskupením ART KRUH na vzniku Alternative Anderground Art Akademy. Študuje postgraduálne štúdium v odbore Divadlo a výchova na JAMU v Brne so špecializáciou na workshop ako metódu tvorby a externe spolupracuje s Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a podieľa sa na rôznych kultúrnych podujatiach v regióne Sitno.
Za dramaturgiu je laureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny 2007/2008 Canto Hondo, hlboká pieseň o nej....

O čom je workshop?
Workshop Homo ludens bude o počiatkoch divadla v hre, o ľudskej potrebe hrať sa, o tom, aké hry hráme sami so sebou a so svojím okolím, o prítomnom okamihu, ktorý dokážeme prežívať v divadle a v hre. Bude prepojením divadelnej antropológie a divadelnej výchovy, hľadaním styčných bodov medzi týmito dvomi systémami. Účastníci sa oboznámia so základnou metodikou vedenia workshopu, s pedagogickými aspektmi divadelných a paradivadelných systémov, ako aj s možnosťami praktického antropologického výskumu prostredníctvom metód využívaných v divadle a paradivadle. Ludický princíp budeme skúmať aj z hľadiska rôznych divadelných perspektív (herectvo, réžia, dramaturgia). Výstupom z workshopu bude prezentácia vo forme krátkeho autorského divadelného tvaru a paradivadelná aktivita (happening) vo verejnom priestore.


Workshop
REŽIJNÁ DIELŇA
Cyklus workshopov Súčasných divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok .7. 12. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 8. 12. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 9. 12. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 9. 12. 2012 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Prvá časť workshopu – dráma pozostáva:
- zo skúmania divadelných tém vhodných na spracovanie divadelnej hry; 
- z rozlišovania, čo je podstatné a čo nepodstatné pri stavbe drámy;
- zo skúmania aristotelovského modelu drámy; 
- z hľadania odpovedí na otázky: Čo je vlastne dramatická situácia? Kto je dramatický hrdina? Etický moment v dráme ako jej podstata. 
Druhá časť workshopu - realizácia inscenácie pozostáva z tém:
- režisér – jeho funkcie v divadle („antropológia“ povolania);
- pracovné postupy (výber hry, spolupracovníkov, divadla, hercov);
- výrazové prostriedky ako odraz pracovných postupov a spolupráce (stručná analýza a funkcia výtvarných a hudobných znakov v inscenácii);
- herec ako centrum divadla; 
- interpretácia divadelnej hry a jej prepísanie do časopriestoru javiska; 
- vplyvy novodobých technológii na ľudskú imagináciu. Analýza súčasnej „obrazovej“ kultúry. Psychologické vplyvy obrazov a rôznych vnemov. Problém „nestrávených“ a „neodreflektovaných“ impulzov;
- porovnanie dramatického textu Daniela Majlinga „P“ s pracovným textom Kamila Žišku);
- prečistenie zmyslov, rozlišovanie kultúrnych paradigiem, zanesené korytá.

Vedie:
Mgr. art. Kamil Žiška - absolvent odboru réžia na Činohernej a Bábkarskej fakulte VŠMU u prof. Ľubomíra Vajdičku. Ešte počas štúdii na gymnáziu spolu s Jakubom Nvotom založil Túlavé divadlo, v ktorom niekoľko rokov píšu autorské kabarety. Režíroval alebo spolupracoval na divadelných predstaveniach rôznych žánrov: pohybové - Canto Hondo (Elle danse), bábkové – Soľ nad zlato, Búrka, Krása nevídaná (Bratislavské bábkové divadlo); Zabudnutý čert, Danka a Janka, Lakomstory z Londýna (Staré divadlo Nitra); Zlatovláska (divadlo Minor Praha); Snehová kráľovná (divadlo Baj Warszawa); Romaldino a Kamila (Bábkové divadlo Žilina); Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina, Gargantua a Pantagruel, VELIPSESPÍLEV (Divadlo Ludus Bratislava), činoherné – A budeme si šepkať, Čím tichší tón, tým lepšie (SKD Martin), Stalo sa 1.septembra (SND Bratislava).
Niektoré inscenácie boli nominované na divadelnú cenu Dosky. Canto Hondo a Budeme si šepkať boli i ocenené.
Väčšinou na svojich projektoch pracuje autorsky. Rád robí koláže z autentických textov. Často do svojich inscenácii skladá aj hudbu a piesne. V súčasnosti je umelecký vedúci v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.


Workshop
BÁBKOHERECKÁ DIELŇA
Cyklus workshopov Súčasných divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok 23. 11. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 24. 11. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 25. 11. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 25. 11. 2012 o 17. 00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (Ulica B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Hravou formou sa oboznámime so základmi bábkarského umenia. Spoznáme základné druhy bábok a vyskúšame si ich animáciu. Vyskúšame si tiež, aký je rozdiel medzi animovaním predmetov a animovaním bábky, „pohráme“ sa s ich abstraktnosťou a realizmom. Z predmetov si tiež vytvoríme vlastnú bábku a vymyslíme príbeh, ktorý zahráme. Bude sa „hrať“ na to, ako reaguje bábka na hudbu, pohyb a priestor. Odpovieme si na otázku, do akej miery je bábka náhradou za herca, či je samostatnou postavou, alebo nastrojom v rukách bábkara.

Vedie:
Mgr. art. Petronela Dušová – absolventka Divadelnej akadémie múzických umení v Prahe, odbor bábkoherectvo. Po ukončení štúdia sa stala členkou Štátneho bábkového divadla (ŠBD) v Bratislave, kde vytvorila niekoľko hlavných postáv. V roku 1990 odišla zo ŠBD, aby sa venovala samostatnej divadelnej tvorbe pre deti. V Slovenskej televízii 8-dielny seriál grotesiek Hugo a Berta (1993) a 4-dielny seriál venovaný etickej výchove O škriatkovi (1995). Spolupracuje s divadlom PIKI, s ktorým naštudovala predstavenie Hra. Okrem toho účinkovala v predstavení svetoznámeho míma Milana Sládka (1994). Od roku 1990 pravidelne spolupracuje s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA v Bratislave, kde pripravila ako autorka scenára a herečka predstavenia pre nepočujúce deti O smutnej mímke, Štyri ročné obdobia“, ďalej Tajomstvo bútľavého stromu, Betlehemská hra, Bratislavský vodník, Osmijankove rozprávky, Janko Polienko a i. Ide o predstavenia, ktoré sú založené na tvorivej interaktívnej spolupráci s divákom. V roku 1994 založila vlastné divadlo Teátro Neline a prizvala k spolupráci Miroslava Dušu a Martina Vaneka. Teátro Neline je jediným divadelným súborom na Slovensku, ktorý sa programovo venuje i dramatizácii diel vážnej hudby, napríklad Claude Debussy: Skrinka hračiek (1994), Igor Stravinskij: Pulcinella (1995), Sergej Prokofjev: Láska ku trom pomarančom (2000), Josef Suk: Pohádka (2005) a i. Ďalšie inscenácie divadla: Mravoučné príbehy tetky Betky – 1. časť: O ukričanej Viktorke (2002), Postrach Samko! (2006), Rozprávky zo stola I. II. (2005, 2008), Uštrikovaná rozprávka (2007), Rytier Bajaja (2010). Spolupracovala na medzinárodnom projekte Puppets Nomad Academy II., Slovinsko, Arménsko – projekt EÚ (2010) a bola režisérkou bábkovej inscenácie Trojglavi zmaj I princeske pre MINI teater Ljubljana – Slovinsko – projekt EÚ (2010).
Začiatkom roku 2000 založila občianske združenie pod názvom Združenie priateľov bábkového divadla a filmu. Absolvovala umelecké turné, pričom navštívila Indiu, Kubu, Mexiko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švajčiarsko, Chorvátsko; zúčastnila sa na divadelných festivaloch v týchto krajinách: Slovensko, Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko, Arménsko.
Ocenenia: Lutsk – Ukrajina: cena za inscenáciu Nesiem vám novinu... (2006), Banja Luka – Bosna - Hercegovina: cena za hereckú prácu v inscenácii Rytier Bajaja (2010), cena za tú istú inscenáciu Lodž – Poľsko (2011) a cena detského diváka: Košice – Slovensko (2012).


Workshop
PANTOMIMICKÁ DIELŇA
Cyklus workshopov Súčasných divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok 9. 11. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 10. 11. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 11. 11. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 11. 11. 2012 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (Ulica B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Základným a zároveň univerzálnym vyjadrovacím prostriedkom človeka je jeho vlastné telo a telesné prejavy citov, pocitov a myšlienkových pochodov. Tento celý komplex komunikácie telom nazývame jednoducho reč tela. Učíme sa ňou hovoriť a počúvať ju automaticky a spontánne na základe nášho vrodeného pudu napodobňovania, robíme to celý život intuitívne bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ak sa rozhodneme využívať tento jazyk vedome, musíme začať od seba - sebapoznávaním, pokračovať pozorovaním a až potom sa začať učiť komunikovať napodobňovaním. Najprv cvičením vedomého pohybu, vedomého vydávania zvukov, pazvukov a vytvárania ruchov tak, aby sme dokázali vytvoriť zrozumiteľnú, príťažlivú a pôsobivú napodobeninu s umeleckým a dramatickým rozmerom - pantomímu - pantho (všetko) mimeomáre (napodobňovať). Pantomímu, ktorá nesie našu osobnú výpoveď o tomto svete.
Na workshope prežijeme exkurziu po elementárnych princípoch tohto umenia a prechádzku niektorými menej náročnými mentálnymi a fyzickými cvičeniami a praktikami, ktoré otvárajú cestu k pochopeniu a tvorbe pontomimy.

Vedie:
Mgr. art. Juraj Benčík - herec, mím a klaun, ktorý po absolvovaní odboru herectva na Vysokej škole múzických umení pod vedením docenta Pavla Mikulíka nastúpil do SKD v Martine a cez činohru vo Zvolene, kde pôsobil ako umelecký šéf, Bábkové divadlo v Banskej Bystrici a Divadlo Ludus v Bratislave sa dostal až do súboru profesora Milana Sládka v bratislavskom divadle Aréna, kde sa okrem dovtedajšej tvorby činohernej a bábkohernej začal venovať aj pantomíme. Od skončenia vysokej školy pôsobil aj ako pedagóg dramatickej tvorby na školách rôzneho typu, stal sa organizátorom a lektorom mnohých workshopov, založil a viedol Štúdio pantomímy pri Divadle a. ha. v Bratislave. Okrem toho je autorom, scenáristom a inscenátorom takmer desiatky profesionálnych dramatických diel - textových drám, bábkoherných i pantomimických inscenácií pre deti, pre mládež aj pre dospelého diváka. Reprezentoval Slovensko na významných medzinárodných podujatiach v Európe i v zámorí, účinkoval vo výnimočných javiskových projektoch s medzinárodným obsadením, naposledy vo svetoznámom kanadskom divadelnom cirkuse Cirque du Soleil. V súčasnosti pôsobí na Slovensku ako umelec v slobodnom povolaní a spolupracuje s Operou a s Činohrou Slovenského
národného divadla v Bratislave.


Workshop
ARTERY - DRAMATERAPIA V SOCIÁLNEJ PRAXI
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok 26. 10. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 27. 10. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 28. 10. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 28. 10. 2012 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (Ulica B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Hlavný zmysel workshopu je prakticky poukázať na možnosti prepojenia umenia (s akcentom na divadelné umenie), terapie a vzdelávania. Jeho súčasťou bude priame zapojenie účastníkov do aktivít s možnosťou spätnej väzby v skupine. Ďalej sa študenti dozvedia o súčasných trendoch vo výmene skúseností na európskej a svetovej úrovni a pričuchnú k pracovným postupom, ktoré sú úspešne aplikované v práci s vylúčenými skupinami, akými sú ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia s psychiatrickou diagnózou, migranti, Rómovia, mentálne postihnutí alebo ľudia po výkone trestu.

Vedie:
Mgr. art. Patrik Krebs – učiteľ, dramaterapeut, režisér, fotograf a od roku 2006 spoluzakladateľ a režisér Divadla bez domova (DBD) v Bratislave, v ktorom hrajú ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia s psychiatrickou diagnózou, so závislosťami či po výkone trestu. Je absolventom odboru herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ďalej ukončil štúdium zamerané na vyučovanie španielskeho jazyka, dejín Mexika a divadelného umenia na Universidad autónoma de México v Mexiku a rozšíril si vzdelanie v anglickom jazyku aj na City Collage of The City University of New York USA . 


Workshop: 
DRAMATICKÉ TECHNIKY A ICH APLIKOVANIE VO VÝUČBE ANGLIČTINY
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:
Streda 10. 10. 2012 od 7.30 do 13.00 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 10. 10. 2012 o 12.00 hod.
Miesto: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, Štefánikova 67, miest. č. 211

O čom je workshop?
Cieľom pracovných dielní je poskytnúť prehľad jednoduchých dramatických techník, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie v cudzojazyčnom prostredí. Účastníci týchto dielní budú mať možnosť vyskúšať si niektoré dramatické techniky „na vlastnej koži“, aby dokázali na základe vlastnej skúsenosti zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Súčasťou dielní bude aj premietanie nahrávky hodiny angličtiny s využitím prvkov dramatických techník v školskom prostredí, po ktorom bude nasledovať jej analýza a diskusia týkajúca sa možnej aplikácie dramatických techník v cudzojazyčnej výučbe. 

Vedú: 
Mgr. Andrea Billíková, PhD. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre sa venuje metodike vyučovania anglického jazyka s dôrazom na aplikovanie humanistického prístupu prostredníctvom dramatických techník u žiakov od mladšieho školského veku až po učiacich sa angličtinu so špecifickými profesijnými potrebami. Je organizátorkou a lektorkou pracovných dielní pre učiteľov zo ZŠ a SŠ so zameraním na aplikovanie dramatických techník do cudzojazyčnej výučby. Pod jej vedením sa v súčasnosti uskutočňuje spolupráca so ZŠ Fatranská ul. v Nitre, v rámci ktorej majú študenti z KAaA možnosť aplikovať dramatické techniky a skúmať ich potenciál v cudzojazyčnej výučbe. 
PhDr. Mária Kiššová, PhD. V súčasnosti pracuje na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, kde sa venuje najmä detskej literatúre (aj v spojení s aplikáciou textu vo vyučovacom procese), kultúrnym štúdiám a recepcii a interpretácii umeleckého textu vo všeobecnosti. Už niekoľko rokov organizuje Divadelný festival v anglickom jazyku pre základné, stredné a jazykové školy. Mária Kiššová pracovala i ako učiteľka anglického jazyka na Základnej škole v Mojmírovciach, kde bola hlavnou koordinátorkou medzinárodného projektu SWAN-Stories Which Ally Nations (Slovensko – Belgicko – Cyprus). 


Workshop: 
LIEČBA DIVADLOM
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok 12. 10. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 13. 10. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 14. 10. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 14. 10. 2012 o 17. 00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Wokrshop sa skladá z troch častí. Prvá - verbálna časť je zameraná na hľadanie tém, analýzu problémov, pokusom ponorenia sa do seba samého. zameriava sa na osobné výpovede, uchopenie témy a vyjadrenie jej scénického riešenia. Druhá časť sa venuje telu - ako prostriedku vyjadrenia a osobnej výpovede prostredníctvom tela. Tretia časť bude divadelnou rekonštrukciou osobného príbehu. 

Vedie:
Mgr. art. Vier Dubačová - herečka, režisérka, občianska aktivistka a v súčasnosti aj poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Pôvodne bábkoherečka v Divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, neskôr vyštudovala odbor divadelná réžia na VŠMU, okrem réžii sa venuje aj písaniu hier. V roku 1995 založila Divadlo z Pasáže, prvé komunitné divadlo na Slovensku, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Je organizátorka a iniciátorka množstva happeningov s problematickou mládežou, s ľuďmi so psychickými poruchami, s utečencami a s mnohými inými komunitami. Je tiež riaditeľkou medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia zameraného na komunitné divadlá a angažované divadlo. Spolupracovala s mnohými slovenskými aj zahraničnými umelcami a realizovala množstvo umeleckých a kultúrnych projektov V roku 2010 sa stala ambasádorkou Boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V tom istom roku realizovala projekt multižánrového priestoru Divadla Ivana Palúcha, kde vytvorila niekoľko vlastných inscenácií, fyzické divadlo Helver a tí ostatní v spolupráci so slovenským tanečníkom a choreografom Jarom Viňarským. V roku 2011 spoločne s ostatnými umelcami a kultúrnymi operátormi, spustila projekt Záhrady – centra nezávislej kultúry ako priestoru pre realizáciu umeleckých, kultúrnych a občianskych aktivít občanov Banskej Bystrice a takisto ako platformy pre mladé súčasné umenie. 
Najnovším projektom je inscenácia Stranger, ktorú realizovala v spolupráci s hercami Divadla Jump Start v San Antóniu v USA a s hercami z Divadla z Pasáže, kde ako režisérka strávila 5 týždňov. Ďalším súčasným projektom je inscenácia Stoličky - komunitný projekt so seniormi a takisto multimediálny projekt Téma Palach, na ktorom spolupracuje s mnohými slovenskými umelcami. 


Workshop
DIVADELNÁ VÝCHOVA
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok 28. 9. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 29. 9. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 30. 9. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 30. 9. 2012 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Na workshope sa oboznámite so základnými technikami a formami neformálneho vzdelávania v oblasti divadla a dramatických umení. Dôraz bude kladený predovšetkým na divadelné tvorivé dielne – workshopy, ich rôzne formy, dopady a spôsoby využitia. Naučíte sa základy o vedení workshopu, o jeho štruktúre, výhodách a nevýhodách atď. 

Vedie:
Mgr. art. Lucia Kovalčíková (rod. Blašková) – dramaturgička, režisérka, manažérka, pedagogička a zakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu site specific tvorby KREATER (www.kreater.sk). Absolventka VŠMU v Bratislave (prof. Strnisko, dramaturgia-réžia) a JAMU v Brne (prof. Cejpek, divadelná dramaturgia). Absolvovala veľký rad neformálnych vzdelávaní, napríklad: Jiřina Marková Krystlíková (CZ), Ida Kelarová (CZ), Hosoo (Mongolsko – spev), Viliam Dočolomanský a Farma v jeskyni (CZ – pohybové experimentálne divadlo), Šárka Ondrišová (SK), Marta Ladzjanski (HU), Anna Gila (PL), Joana Jordanova (BG – tanec a pohybové divadlo), Silvester Lavrík, Karol Horváth (SK – autorské divadlo), Akademia Ruchu (PL – divadlo site specific), Kateřina Fojtíková (CZ) a Joana Jordanova (BG – práca s maskou), Andrzej Sojka (PL – new circus art), Natália Deáková a Lukáš Kuchinka (CZ – techniky tieňového divadla), Ivana Čatajská (marketing a PR).
Z divadelnej praxe sa venuje predovšetkým dramaturgii, réžii a produkcii: VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Bratislavské bábkové divadlo, Štúdio 12, Divadlo elledanse, Činoherní studio Ústí nad Labem, alternatívne projekty autorského a pohybového divadla v SR a ČR (tieňové divadlo, projekty site specific, scénické čítania, malé javiskové formy, happeningy). Je autorkou vyše 40 rozhlasových hier pre deti, vedie taktiež workshopy autorského divadla a tvorivej dramatiky na medzinárodných divadelných festivaloch, workshopy divadelnej výchovy pre žiakov i pedagógov ZŠ a SŠ, špeciálne nadané deti a mládež, ako aj pre deti a mládež zo sociálne slabých vrstiev a rómskych komunít v SR, ČR a Írsku. Externe vyučovala na VŠMU v Bratislave, JAMU v Brne a UKF v Nitre. 
V oblasti produkcie sa ako riaditeľka venuje festivalu KREATER, bola riaditeľkou medzinárodného festivalu 21. víkend atraktívneho divadla vo Zvolene, je spolumajiteľkou umeleckej agentúry TOSCA AGENCY, pôsobila ako koordinátorka pri vzniku siete nezávislých kultúrnych centier na Slovensku „Anténa“ a pri vzniku nezávislého centra kultúry elledanse v Bratislave, spolupracovala na domácich i zahraničných divadelných festivaloch (Divadelná Nitra, Istropolitana, Scénická žatva, Tempus Art, Setkání/Encounter, Galway arts festival/IRL, 
Edinburgh Fringe Festival/UK).
V súčasnosti sa venuje organizácii a dramaturgii festivalu site specific tvorby KREATER v Banskej Štiavnici a intenzívne spolupracuje s medzinárodným umeleckým zoskupením ART KRUH na vzniku Alternative Anderground Art Akademy. Študuje postgraduálne štúdium v odbore Divadlo a výchova na JAMU v Brne so špecializáciou na workshop ako metódu tvorby a externe spolupracuje s Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a podieľa sa na rôznych kultúrnych podujatiach v regióne Sitno.
Za dramaturgiu je laureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny 2007/2008 Canto Hondo, hlboká pieseň o nej....


Workshop/sústredenie: 
AKO VZNIKÁ INSCENÁCIA I.
Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky

Dátum a čas:
Piatok 1. 6. 2012 od 10.00 do 18.00 hod.
Sobota 2. 6. 2012 od 10.00 do 20.00hod.
Nedeľa 3. 6. 2012 od 9.00 do 15.00 hod.

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1)

Lektori: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Boris Belica, Eva Priečková

O čom je workshop?
Workshop je zameraný na autorský proces, tvorbu a tréning - prípravu autorskej inscenácie. Základom je vytvorenie scénických obrazov, modelovanie fyzických partitúr v rámci pohybovej zložky. Rovnako je snahou intenzívne rozpracovať vokálne party, kolektívnu prácu s integrovaných speváckym zborom a jeho účinné zapojenie do štruktúry pohybového diela. Zámerom je taktiež v rámci sústredenia prakticky uplatniť muzikalitu vo všetkých zložkách divadelného diela. V neposlednom rade pôjde o kreovanie výtvarnej podoby inscenácie, položenie základov jednotlivých scénografických návrhov. 
Workshop/sústredenie prispeje k zefektívneniu tvorivých kompetencií účinkujúcich, praktický proces generovania autorského diela v sústredených skúšobných blokoch, v laboratórnych podmienkach pre výskum a autorský inscenačný proces k tomu prispeje taktiež. 


Workshop/sústredenie: 
AKO VZNIKÁ INSCENÁCIA II.
Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky


Dátum a čas:
Piatok 8. 6. 2012 od 13.00 do 20.00 hod.
Sobota 9. 6. 2012 od 9.00 do 19.00 hod.
Nedeľa 10. 6. 2012 od 9.00 do 17.00 hod.

Miesto: Chata Dolná lehota

Lektor: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

O čom je workshop?
Workshop je zameraný na autorský proces, tvorbu a tréning - prípravu autorskej inscenácie. Základom je vytvorenie scénických obrazov, modelovanie fyzických partitúr v rámci pohybovej zložky. Rovnako je snahou intenzívne rozpracovať vokálne party, kolektívnu prácu s integrovaných speváckym zborom a jeho účinné zapojenie do štruktúry pohybového diela. Zámerom je taktiež v rámci sústredenia prakticky uplatniť muzikalitu vo všetkých zložkách divadelného diela. V neposlednom rade pôjde o kreovanie výtvarnej podoby inscenácie, položenie základov jednotlivých scénografických návrhov. 
Workshop/sústredenie prispeje k zefektívneniu tvorivých kompetencií účinkujúcich, praktický proces generovania autorského diela v sústredených skúšobných blokoch, v laboratórnych podmienkach pre výskum a autorský inscenačný proces k tomu prispeje taktiež. 


Workshop: 
ANTIGONA VI. – REKONŠTRUKCIA ESTETIKY INSCENOVANIA ANTIGONY 
Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky

Dátum a čas:

Sobota 28. 4. 2012 od 15.00 do 21.30 hod.
Nedeľa 29. 4. 2012 od 10.00 do 18.30 hod.
Sobota 5. 5. 2012 od 15.00 do 21.00 hod.
Nedeľa 6. 5. 2012 od 10.00 do 18. 30 hod.
Pondelok 7. 5. 2012 od 9.00 do 18. 30 hod. 

Prezentácia výsledkov workshopu: 7. 5. 2012 o 17. 00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1) 

O čom je workshop?
Workshop nadväzuje na workshopy Antigona I. (dramaturgicko-režijný rozbor), ktorý v decembri 2012 prebiehal pod vedením Mgr. art. Michala Vajdičku a doc. Petra Pavlaca, Antigona II – rekonštrukcia scénického výrazu, ktorý vo februári 2012 prebiehal pod vedením Mgr. Petra Janků a Antigona III. - rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie Antigony, ktorý bude prebiehať v polovici pod vedením Mgr. art. Mareka Piaček a Mgr. art. Stanislavy Vlčekovej. 
Pokračuje v hľadaní možností rekonštrukcie Sofoklovej Antigony z režijného hľadiska a je záverečným workshopom.

Vedú:
Mgr. art. Michal Vajdička, ktorý je absolventom odboru divadelnej réžie pod vedením doc. Petra Mikulíka. (2005), doktorandské štúdium ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému Aspekty svetla a priestoru v dramatickom texte. V súčasnosti pracuje väčšinou ako divadelný a televízny režisér, určité obdobie sa však venoval aj svetelnému dizajnu (spolupráca s prof. Petrom Scherhauferom na projekte open air – Bocatius ´98, Štátne divadlo Košice, premiéra 1998, s Jánom Ďurovčíkom, Romanom Polákom, Ľubomírom Vajdičkom atď.). Už jeho vysokoškolské réžie získali rad ocenení ako napríklad Opustený západ od 2004 od M. McDonagha - cena za najlepší herecký výkon pre Jána Koleníka, medzinárodný festival ISTROPOLITANA 2005 a Cena diváka, medzinárodný festival Encounter Brno 2005. 
K jeho najvýznamnejším divadelným réžiám patrí napríklad Krásavica z Leenane od M. McDonagha, Štátne divadlo Košice, premiéra 2005 – nominácia na DOSKY 2005 (réžia, ženský herecký výkon, predstavenie) a Cena Literárneho fondu 2005 (za réžiu, ženský a mužský herecký výkon), Portia Coughlanová od Mariny Carr, Divadlo Andreja Bagara Nitra, premiéra 2006 – Cena za najlepší herecký výkon DOSKY 2007 (Zuzana Kanócz), Cena za scénografiu DOSKY 2007 (Pavol Andráško), nominácia – inscenácia roka – DOSKY 2007, Cena diváka Nová dráma 2007 a Cena Literárneho fondu 2007 za réžiu, Osem žien od Roberta Thomasa, Národné divadlo Brno, premiéra 2007 – Cena diváka mesta Brna 2007 a najúspešnejšia inscenácia sezóny 2007/2008, Všetko za národ od B. S. Timravy, Divadlo Andreja Bagara Nitra, premiéra 2008, nominácie DOSKY 2008 – inscenácia roka,, najlepší ženský herecký výkon (Eva Pavliková), najlepšia scénografia (Pavol Andráško) a Cena Literárneho fondu 2008 (za réžiu), Medeia od Euripida, Štátne divadlo Košice, 2009 – nominácie na DOSKY 2009 (scéna, hudba, réžia, ženský herecký výkon) a Cena DOSKY 2009 za hudbu (Marián Čekovský), Mŕtve duše od M. D.Levina/N. V.Gogoľa, Divadlo Andreja Bagara Nitra, premiéra 2010 – nominácie na DOSKY 2010 (hudba, mužský herecký výkon) a Cena DOSKY 2010 za hudbu (Marián Čekovský), Sen noci svätojánskej od W. Shakespeara, Divadlo Lab VŠMU, premiéra 2011 – Cena na medzinárodnom festivale Encounter 2011 za ženský herecký výkon (Ivana Kubačková) a Cena na medzinárodnom festivale Encounter 2011 za scénografiu (Ondrej Zachar) atď.
Veľmi oceňované sú aj jeho televízne dramaturgie a réžie:
- 2009 – dramaturgia/réžia, dramatický seriál Ordinácia v ružovej záhrade (TV Markíza) – Cena OTO 2009 v kategórií Najlepší dramatický seriál roka 2009 
- 2010 – réžia, sitkom Profesionáli (TV JOJ) – Cena OTO 2010 v kategórii Seriál roka 2010.
V súčasnosti pracuje na réžii sitkomu Hoď svišťom (TV JOJ) a ukončil réžiu divadelného prenosu inscenácie Všetko za národ (RTVS).

Doc. Peter Pavlac, ktorý vyučuje na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave autorský seminár, je aktívny dramaturg (pôsobil v činohre SND: Martin Kukučín, Peter Pavlac: Dom v stráni; HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá; Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči; Divadlo Astorka Korzo ´90; Štátne divadlo Košice; Divadlo Aréna Bratislava a inde) a autor mnohých scenárov, ako napr. Smetisko (história J. Kalvína), 1995; Hodiny (mystické svedectvo), 1996; Vernisáž v Pasáži (veda a dramatický text) (finále „Dráma 2000“); Deus ex machina (degenerácia slov) (finále „Dráma 2001“, premiéra 2003, Štúdio 12, r.: Patrik Lančarič); Hodiny (rozhlasová verzia) (realizované v SRo 2003); 3.3.3 (spoločne so Z. Haasovou; obrázok zo sveta showbiznisu, 2003; premiéra 2003, ŠD Košice); Fun(e)brak, s. r. o. (prvá epizóda divadelného seriálu, 2004, premiéra 2004, MD Bratislava); Partybr(e)akers (hra o pamäti), 2004; Červená princezná (o Stalinovej dcére, premiéra 2009, Divadlo Astorka Korzo´9; Cirkus (alebo Zabíjať láskou) (na motívy Barčových Dvoch, premiéra 2009, Divadlo Aréna Bratislava). Píše tiež poviedky. V roku 2001 mu vyšla kniha poviedok s názvom HRA NA SMIECH (prémia Literárneho fondu za debut). Za svoju tvorbu získal rad ocenení.


Workshop: 
ANTIGONA III. – REKONŠTRUKCIA SCÉNICKEJ HUDBY A CHOREOGRAFIE 
Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky

Dátum a čas:

Piatok 13. 4. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 14. 4. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 15. 4. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 15. 4. 2012 o 17.00 
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedú: 
Mgr. art. Marek Piaček, ArtD. - hudobný skladateľ, flautista, performer, prednáša na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV Žilinskej univerzity. Vedie workshopy improvizovanej hudby, je spoluautorom vzdelávacieho projektu Otvorené vnímanie. Venuje sa klasickej hudbe (cyklus Urban Songs, opera Posledný let, melodráma Bratislavská sútra, symfónia Nuntium Magnum, Symfonie všech Midi lidí, opera Kráľ duchov), je zakladateľom súboru Požoň sentimentál, venuje sa improvizovanej hudbe ako flautista v súboroch don@u.com, Vapori del cuore, diriguje improvizačný orchester Musica Falsa et Ficta (o.i. Symfónia Dew on the Rail, Žilina 2009, hudba k filmu Predator, Žilina 2010), elektronickú a noiseovú hudbu hrá so súbormi Mio-Mio, Voice Over Noise, a i. Je autorom hudby k dokumentárnym filmom Petra Kerekesa (Ladomírske morytáty a legendy, 66 sezón, Ako sa varia dejiny), k animovaným filmom Ivany Šebestovej (Lionardo mio, Štyri) a Kataríny Kerekesovej (Kamene, Mimi a Líza). Scénickú hudbu píše pre DAB (Hráme duráka), divadlo SkRAT (Umri, skap a zdochni, Stredná Európa ťa miluje), Disk (Padesátka, Kauza Bvlgakoff), Arteatro (Nick Cave – Dážď, Dom Bernardy Alby). V januári 2011 na Stanici Žilina-Záriečie v rámci cyklu Urban Legends uviedol hoerspiel Ludi Apollinares o bombardovaní rafinérie Apollo a v novembri zasa so súborom Mio-Mio operu o delení Československa Lesť rozmyslu. V súčasnosti pracuje s Petrom Kerekesom na opere 66 sezón. Jeho hudba sa uvádza na festivaloch doma i v zahraničí (Varšavská jeseň, Wien Modern, ISCM WNMD, BHS, Expozice nové hudby Brno, Maraton soudobé hudby Praha, Bohemia Budapest, Večery novej hudby Bratislava a mnohé ďalšie). Vydal viac ako dve desiatky CD.

Mgr. art. Stanislava Vlčeková - nezávislá choreografka, tanečnica a tanečná pedagogička, absolventka Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Pôsobila v Štúdiu tanca Banská Bystrica, spolupracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými choreografmi, vystupovala vo viacerých krajinách Európy. V Japonsku získala spolu s tanečnou skupinou MY3 významnú cenu poroty SAITANA International Dance 2002. Organizuje a praktizuje intenzívne wokshopy pre profesionálnych tanečníkov, tanečných pedagóg, choreografov a hercov doma a v zahraničí. V súčasnosti vyučuje na VŠMU katedre hereckej tvorby, kde sa venuje téme „Sinergia fyzikality, obsahu a formy v divadelnom umení“. Ako choreografka spolupracuje na rôznych divadelných inscenáciách (najnovšie: Čím tichši tón, tým lepšie - Slovenské komorné divadlo Martin, réžia: Kamil Žižka, Coriolanus – Štátna opera Banská Bystrica, réžia: Roman Polák, Oidipus, Slovenské komorné divadlo Martin, réžia: R. Polák) a medzižánrových podujatiach. Od roku 2004 je stálou členkou a choreografkou fyzického divadla Debris company, pre ktorý vytvorila choreografie Soliloquy, Dolcissime Sirene, Ortopoetikum, Hexen, MONO. Spolupracuje tiež s divadlom Skrat a alternatívnym divadlom elledanse (obe Bratislava). Jej aktivity presahujú aj do oblasti filmu (film Voicesť, réžia: Peter.Bebjak, Canto Honda - televízne spracovanie predstavenia pre STV Bratislava. V roku 2006 bola v Bratislave nominovaná na ocenenie Philips Morris Kvet Baletu za rok 2005 a v roku 2009 získala ocenenie TAOS: tanečná osobnosť sezóny za spoluvytvorenie a interpretáciu trojúlohy Eva-Afrodita-Helena v predstavení Jablko (alternatívne divadlo elledanse ) a za postavu vytvorenú a interpretovanú pre predstavenie Hexen (zoskupenie Debris company).

O čom je workshop?
Workshop nadväzuje na workshopy Antigona I. (dramaturgicko-režijný rozbor), ktorý v decembri 2012 prebiehal pod vedením Mgr. art. Michala Vajdičku a doc. Petra Pavlaca a Antigona II – rekonštrukcia scénického výrazu, ktorý vo februári 2012 prebiehal pod vedením Mgr. Petra Janků. Pokračuje v hľadaní možností rekonštrukcie Sofoklovej Antigony, tentoraz jej hudobného stvárnenia a choreografie.


Workshop: 
DRÁMA A JEJ POTENCIÁL V CUDZOJAZYČNEJ VÝUČBE

Dátum a čas:
Utorok 17. 4. 2012 od 9.15 do 14.30 hod.

Miesto: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, miestnosť č. 211

O čom je workshop?
Workshop sa v prvom rade zameria na praktické využitie divadla a divadelných techník vo vyučovaní cudzieho jazyka. Jeho náplňou bude poukázať na prínos, možnosti a potenciál drámy ako prostriedku, ktorý rúca bariéry v komunikácii, čím pomáha efektívnemu a zároveň nenútenému procesu osvojovania si nových jazykových štruktúr. Praktické ukážky sa budú venovať napríklad kreatívnemu využitiu a spracovaniu dialógov, dramatizácii obrázkovej knihy, ako i práci s básnickým textom a možnosťami jeho dramatického stvárnenia. 

PROGRAM: 
9.15 – 10. 45 hod. Použitie dramatických techník v cudzojazyčnej triede
Cieľom tejto časti pracovnej dielne je poukázať na potenciál dramatických techník v cudzojazyčnej výučbe, na možnosti zaraďovania drámy do bežnej vyučovacej hodiny angličtiny s dôrazom na rozvoj a nácvik komunikatívnej kompetencie.
10. 45 – 11. 00 hod. Prestávka (premietanie ukážok z divadelného festivalu 2011)
11. 00 – 12. 30 hod. Dramatizácia literárneho diela 
V tejto časti workshopu sa zoznámime s postupmi a praktickými ukážkami dramatizácie literárnych textov – obrázkových kníh a poézie. 
12.30 – 13.00 hod. Komentované premietanie ukážok z divadelného festivalu 2011
13.00 – 14.30 hod. Angličtina na javisku
V tejto časti pracovnej dielne budú mať účastníci možnosť vyskúšať si jednotlivé techniky, ktoré môže učiteľ použiť v cudzojazyčnej triede pri príprave divadelného predstavenia.

Vedú: 
Mgr. Andrea Billíková, PhD. – na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF sa v Nitre venuje metodike vyučovania anglického jazyka s dôrazom na aplikovanie humanistického prístupu prostredníctvom dramatických techník u žiakov od mladšieho školského veku až po učiacich sa angličtinu so špecifickými profesijnými potrebami. Je organizátorkou a lektorkou pracovných dielní pre učiteľov zo ZŠ a SŠ so zameraním na aplikovanie dramatických techník do cudzojazyčnej výučby. Pod jej vedením sa v súčastnosti uskutočňuje spolupráca so ZŠ na Fatranskej ul. v Nitre, v rámci ktorej majú študenti z KAaA možnosť aplikovať dramatické techniky a skúmať ich potenciál v cudzojazyčnej výučbe. 

PhDr. Mária Kiššová, PhD. – na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre sa venuje najmä detskej literatúre (aj v spojení s aplikáciou textu vo vyučovacom procese), kultúrnym štúdiám, recepcii a interpretácii umeleckého textu vo všeobecnosti. Už niekoľko rokov organizuje Divadelný festival pre základné a stredné školy v anglickom jazyku. Mária Kiššová pracovala i ako učiteľka anglického jazyka na Základnej škole v Mojmírovciach, kde bola hlavnou koordinátorkou medzinárodného projektu SWAN – Stories Which Ally Nations (Slovensko – Belgicko – Cyprus). 


Workshop: 
UMELECKÝ PREDNES, DIVADLO A PRAX
Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:

Piatok 30. 3. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 31. 3. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 1. 4. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 1. 4. 2012 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1

Vedie: Mgr. Jaroslava Čajková – absolventka teórie kultúry na FiF UK v Bratislave, štvornásobná víťazka celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín (1978 – 1981), odborná pracovníčka Národného osvetového centra v Bratislave, dlhoročná organizátorka súťaže Hviezdoslavov Kubín, lektorka a porotkyňa súťaží v umeleckom prednese na Slovensku a v Českej republike (Poděbradské dni poézie, Medzinárodný festival poézie a i.), šéfredaktorka časopisu Javisko, pedagogička umeleckého prednesu na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave a autorka publikácií, článkov, štúdií a rozhlasových relácií o umeleckom prednese. 

O čom je workshop?
O obraze, príbehu, rozprávačovi v literatúre a v umelecky hovorenom prejave.
O práci s prozaickým textom na hranici prednesu, rozprávačstva, dramatického monológu a scénického čítania. 
Stručná charakteristika jednotlivých prednášateľských foriem.
Ťažisko práce:
1. Skúmanie obsahu textu, interpretačných možností a postojov.
2. Uvedomovanie si a utváranie spomínaných prednášateľských foriem sa pokúsime realizovať spoločne s využitím poviedky Rada Olosa Leopoldov a späť.


Workshop: 
ANTIGONA II. – REKONŠTRUKCIA SCÉNICKÉHO VÝRAZU
Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky

Dátum a čas:

Piatok 17. 2. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.
Sobota 18. 2. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedeľa 19. 2. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 19. 2. 2012 o 17.00 
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedie: 
Mgr. Peter Janků, PhD. - scénograf, dodnes pôsobí aj ako odborný lektor workshopov a porotca národných súťaží na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Turecku atď. 
Bol tiež umeleckým šéfom výpravy Štátnej opery v Banskej Bystrici, umeleckým riaditeľom agentúrneho divadla Theatrium v Bratislave, v súčasnosti pôsobí aj v RTVS Bratislava ako režisér, dramaturg a novinár atď.
Ako scénograf spolupracoval s divadelnými režisérmi ako napr. Roman Polák, Viliam Dočolomanský, Václav Klemensa, Marián Pecko, Ondřej Pavelka, Viliam Klimáček, Karol Vosátko, Jaroslav Moravčík, Dana Dinkova, Milan Kereš, Matthew Hawkinson, Ivan Holub a ďalší. 
V posledných rokoch najintenzívnejšie spolupracuje s Divadlom GunaGU v Bratislave. 
Za svoju scénografickú činnosť získal viacero národných i medzinárodných ocenení: 
- Cena za najlepšiu scénografiu: Harold Pinter – Pohárik na cestu, horský jazyk, Party time (Celoslovenská súťaž maďarských divadiel Kármanove dni v Komárne; 1996); Cena za najlepšiu scénografiu: Martin Prebudil – Záložák (Celoštátna súťaž divadiel Srbsko – Čierna Hora; 1997); Cena za najlepšiu scénografiu: Thomas Mann – Mário a kúzelník Celoslovenská súťaž amatérskych divadiel Belopotockého Mikuláš; 2000); Zlatý Gunár: Cena Akadémie Humoru Slovenska (2004); Novinárska cena: nominácia na víťaza v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (2005); Novinárska cena: nominácia na víťaza v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (2006); Novinárska cena: nominácia na víťaza v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (2007); Novinárska súťaž Baroro – Kamienok: víťaz ceny Open Society Fund – Každý z nás je originál (2007).

O čom je workshop?
Workshop nadväzuje na workshop Antigona I. (dramaturgicko-režijný rozbor), ktorý v decembri 2012 prebiehal pod vedením Mgr. art. Michala Vajdičku a doc. Petra Pavlaca. Pokračuje v hľadaní možností rekonštrukcie Sofoklovej Antigony, tentoraz jej scénického výrazu.Workshop: 

Antigona I. (dramaturgicko-režijný rozbor)
Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky

Dátum a čas:
Piatok 9. 12. 2011 od 13. 00 do 18. 30 hod. 
Sobota 10. 12. 2011 od 9. 00 do 18. 00 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 10. 12. 2011 o 17. 00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1) 

Program:
Piatok 9. 12. 2011 
D. Čiripová, 13. 00 – 15 00 hod. – prednáška Antigona starovekého Grécka 
P. Pavlac a M. Vajdička, 15.00 – 18.30 hod. – dramaturgicko-režijný rozbor Sofoklovej Antigony
Sobota 10. 12. 2011 
P. Pavlac a M. Vajdička, 9. 00 – 18. 00 hod. – dramaturgicko-režijný rozbor Sofoklovej Antigony

O čom je workshop?
Zmyslom a cieľom dielne je snaha o preklenutie historicity látky (ktorá sa materializuje vo faktografii a v obmedzenej možnosti skutočnej rekonštrukcie Sofoklovho textu) prostredníctvom kreatívnej analýzy textu a načrtnutia možných interpretačných posunov do súčasnosti. Zložitosť predošlej vety však v skutočnosti nehovorí nič o jednoduchej snahe ukázať, čo všetko sme schopní zo zdanlivo mŕtveho dramatického textu (starého viac ako 2000 rokov) objaviť pre našu realitu, ako sa podobný text môže stať silným zdrojom tém, inšpirácií a živej divadelnej látky pre tvorcov aj divákov.
Počas všetkých workshopov sa bude pracovať s novým prekladom zo starogréčtiny, ktorý sa bude interpretovať. Pôjde o nasledujúce časti z II. dejstva Sofoklovej Antigony: Antigonin monológ, dialóg Kreóna a Antigony a spev zboru na konci dejstva.
Základom práce vo všetkých workshopoch bude celé druhé dejstvo Sofoklovej Antigony.
Na základe všetkých workshopov vznikne publikácia s názvom Dagmar Inštitorisová a kol.: Antigona – nedokončená „tetralógia“ s DVD s ukážkami možností „rekonštrukcie“ inscenačných techník starovekého gréckeho divadla formou dielní, s trilógiiou Sofokla: Vladár Oidipus, Antigona a Oidipus na Kolóne (cca 150 s.) a inými dokumentmi.
Jej autormi budú: D. Inštitorisová, D. Čiripová, M. Vajdička, P. Janků, M. Piaček, 
E. Záhoráková, P. Pavlac, Z. Rédey, M. Michalec, M. Žilková, D. Paraličová, P. Zlatoš, 
M. Borodovčáková, M. Šiška, M. Ballay, K. Dudová, D. Paraličová, E. Pariláková, H. Zeleňáková a M. Režná. 

V ďalších dvoch semestroch budú na workshop nadväzovať ďalšie:
 • Antigona II. – Rekonštrukcia scénického výrazu Antigony 
  Lektor: Mgr. Peter Janků, PhD.
  Termín: 17. - 19. 2. 2012
 • Antigona III. – Rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie Antigony 
  Lektori: doc. Elena Záhoráková + Mgr. art. M. Piaček, ArtD. a Mgr. Art. Stanislava Vlčeková
  Termín: 13. - 15. 4. 2012
 • Antigona IV. – Rekonštrukcia estetiky inscenovania Antigony 
  Lektor: Mgr. art. Michal Vajdička, ArtD.
  Termín: máj 2012
  Časť workshopu sa bude realizovať v nitrianskom amfiteátri. 
 • Antigona V. – Súčasný výklad Antigony 
  Lektori: Mgr. art. Michal Vajdička, Mgr. Peter Janků, PhD.
 • Antigona VI. – Študentská tvorba na tému Antigony 
  Lektori: Mgr. art. Michal Vajdička, Mgr. Peter Janků, PhD.

Vedú: 
Doc. Peter Pavlac, ktorý vyučuje na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave autorský seminár, je aktívny dramaturg (pôsobil v činohre SND: Martin Kukučín, Peter Pavlac: Dom v stráni; HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá; Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči; Divadlo Astorka Korzo ´90; Štátne divadlo Košice; Divadlo Aréna Bratislava a inde) a autor mnohých scenárov, ako napr. Smetisko (história J. Kalvína), 1995; Hodiny (mystické svedectvo), 1996; Vernisáž v Pasáži (veda a dramatický text) (finále „Dráma 2000“); Deus ex machina (degenerácia slov) (finále „Dráma 2001“, premiéra 2003, Štúdio 12, r.: Patrik Lančarič); Hodiny (rozhlasová verzia) (realizované v SRo 2003); 3.3.3 (spoločne so Z. Haasovou; obrázok zo sveta showbiznisu, 2003; premiéra 2003, ŠD Košice); Fun(e)brak, s. r. o. (prvá epizóda divadelného seriálu, 2004, premiéra 2004, MD Bratislava); Partybr(e)akers (hra o pamäti), 2004; Červená princezná (o Stalinovej dcére, premiéra 2009, Divadlo Astorka Korzo´9; Cirkus (alebo Zabíjať láskou) (na motívy Barčových Dvoch, premiéra 2009, Divadlo Aréna Bratislava). Píše tiež poviedky. V roku 2001 mu vyšla kniha poviedok s názvom HRA NA SMIECH (prémia Literárneho fondu za debut). Za svoju tvorbu získal rad ocenení.

Mgr. art. Michal Vajdička, ArtD., ktorý je absolventom odboru divadelnej réžie pod vedením doc. Petra Mikulíka. (2005), doktorandské štúdium ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému Aspekty svetla a priestoru v dramatickom texte. V súčasnosti pracuje väčšinou ako divadelný a televízny režisér, určité obdobie sa však venoval aj svetelnému dizajnu (spolupráca s prof. Petrom Scherhauferom na projekte open air – Bocatius ´98, Štátne divadlo Košice, premiéra 1998, s Jánom Ďurovčíkom, Romanom Polákom, Ľubomírom Vajdičkom atď.). Už jeho vysokoškolské réžie získali rad ocenení ako napríklad Opustený západ od 2004 od M. McDonagha - cena za najlepší herecký výkon pre Jána Koleníka, medzinárodný festival ISTROPOLITANA 2005 a Cena diváka, medzinárodný festival Encounter Brno 2005. 
K jeho najvýznamnejším divadelným réžiám patrí napríklad Krásavica z Leenane od M. McDonagha, Štátne divadlo Košice, premiéra 2005 – nominácia na DOSKY 2005 (réžia, ženský herecký výkon, predstavenie) a Cena Literárneho fondu 2005 (za réžiu, ženský a mužský herecký výkon), Portia Coughlanová od Mariny Carr, Divadlo Andreja Bagara Nitra, premiéra 2006 – Cena za najlepší herecký výkon DOSKY 2007 (Zuzana Kanócz), Cena za scénografiu DOSKY 2007 (Pavol Andráško), nominácia – inscenácia roka – DOSKY 2007, Cena diváka Nová dráma 2007 a Cena Literárneho fondu 2007 za réžiu, Osem žien od Roberta Thomasa, Národné divadlo Brno, premiéra 2007 – Cena diváka mesta Brna 2007 a najúspešnejšia inscenácia sezóny 2007/2008, Všetko za národ od B. S. Timravy, Divadlo Andreja Bagara Nitra, premiéra 2008, nominácie DOSKY 2008 – inscenácia roka,, najlepší ženský herecký výkon (Eva Pavliková), najlepšia scénografia (Pavol Andráško) a Cena Literárneho fondu 2008 (za réžiu), Medeia od Euripida, Štátne divadlo Košice, 2009 – nominácie na DOSKY 2009 (scéna, hudba, réžia, ženský herecký výkon) a Cena DOSKY 2009 za hudbu (Marián Čekovský), Mŕtve duše od M. D.Levina/N. V.Gogoľa, Divadlo Andreja Bagara Nitra, premiéra 2010 – nominácie na DOSKY 2010 (hudba, mužský herecký výkon) a Cena DOSKY 2010 za hudbu (Marián Čekovský), Sen noci svätojánskej od W. Shakespeara, Divadlo Lab VŠMU, premiéra 2011 – Cena na medzinárodnom festivale Encounter 2011 za ženský herecký výkon (Ivana Kubačková) a Cena na medzinárodnom festivale Encounter 2011 za scénografiu (Ondrej Zachar) atď.
Veľmi oceňované sú aj jeho televízne dramaturgie a réžie:
- 2009 – dramaturgia/réžia, dramatický seriál Ordinácia v ružovej záhrade (TV Markíza) – Cena OTO 2009 v kategórií Najlepší dramatický seriál roka 2009 
- 2010 – réžia, sitkom Profesionáli (TV JOJ) – Cena OTO 2010 v kategórii Seriál roka 2010.
V súčasnosti pracuje na réžii sitkomu Hoď svišťom (TV JOJ) a ukončil réžiu divadelného prenosu inscenácie Všetko za národ (RTVS).Workshop: 
Divadelná kritika
Cyklus workshopov: Súčasné divadelné poetiky – recepcia

Dátum a čas:

Piatok 16. 12. 2011 od 14.00 do 18. 00 hod.
Sobota 17. 12. 2011 od 10.00 do 17. 00 hod.
Nedeľa 18. 12. 2011 od 10.00 do 18. 00 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 18. 12. 2011 o 17. 00 hod.

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedie: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. – absolventka odboru teória kultúry na Katedre estetiky a vied o umení FiF UK v Bratislave. Od roku 1994 pôsobí ako vedeckovýskumná a pedagogická pracovníčka so zameraním na teóriu interpretácie divadelného diela a semiotiku divadla v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde vedie nasledujúce semináre: interpretácia divadelného diela, divadelná kritika, divadelné dielne a technika reči. 
Je autorkou monografií: O výrazovej variabilite divadelného diela (UKF Nitra, 2001), v ktorej sa venuje sémantike a semiotike divadla (prémia Literárneho fondu), Tváre súčasného slovenského divadla (UKF Nitra, 2006), v ktorej sa zaoberá vývinom súčasného slovenského divadla, Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka) (Tatran Bratislava, 2007), v ktorej recepčno-interpretačne analyzuje dramatickú tvorbu jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských dramatikov, a Interpretácia divadelného diela (UKF Nitra, 2010), v ktorej sa zaoberá teóriou interpretácie divadelného diela. 
Je tiež zostavovateľkou a spoluatorkou kolektívnych monografií a zborníkov, ktoré sa zaoberajú rôznymi interpretačnými stratégiami a modelmi: Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla (UKF Nitra, 2003), Interpretácia divadelného diela (prolegomena) (UKF Nitra, 2004), Peter Scherhaufer – Učiteľ „šašků“ (CM Code Bratislava, 2006), Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskuz (UKF Nitra, 2009), Sága gagov kremnických (G.A.G. Banská Bystrica, 2010) a mnohých štúdií, odborných článkov a kritík.
Venuje sa aj tvorbe pre deti a pre rozhlas: 
- Rozprávky z krajiny víl I.(2002) – cyklus piatich rozhlasových večerníčkov o malom dievčatku Dadke, ktorá sa s pomocou víl učí, čo je pre ňu dobré, správne a múdre;
- Rozprávky z krajiny víl II. (2010) – cyklus piatich rozhlasových večerníčkov o malom dievčatku Dadke, ktorá sa s pomocou škriatkov oboznamuje s ich školou, hrá sa so slnečnými bytosťami a obyvateľmi bielej krajiny;
- Dadkino putovanie alebo Dadka v ríši Kráľovnej všetkých rozprávok (2003) – kniha 22 rozprávok o dievčatku Dadke, ktorá na svojej rozprávkovej ceste stretáva klasické rozprávkové postavy, ale dostane sa i do netradičných rozprávkových svetov; 
- Škriatkoviny (2009) – interaktívna bábková hra pre deti o škriatkovi Hopovi, ktorý chce deti naučiť hrať a rozprávať iba svoje vlastné rozprávky; spoluréžia hry v divadle Harry Teater (2010); 
- Peter Scherhaufer: Tank valiaci sa českým a slovenským divadlom (2009) – rozhlasové pásmo pre Rádio Slovensko 1;
- Hop a škola (2011) – interaktívna bábková hra pre deti o Dadke a škriatkovi Hopovi a ich spoločných dobrodružstvách pri chodení poza škriatkovskú školu.

O čom je workshop?
Prvou časťou workshopu je stručný úvod do dejín a teórie divadelnej kritiky u nás a oboznámenie sa so základnými žánrami divadelnej kritiky. Druhá časť je pragmatická, je založená na praktických cvičeniach vo vybraných kritických žánroch a na spoločnom a individuálnom kritickom rozbore vybraných divadelných inscenácií.
Osobitný dôraz sa kladie na rozvoj individuálnych kritických daností a legitimitu rôznych estetických (kritických) diskurzov.
Súčasťou workshopu bude spoločná návšteva divadelného predstavenia, ktoré bude základom všetkých praktických cvičení. Predstavenie navštívime pred realizáciou dielne a budeme s ním ďalej pracovať na základe videozáznamu a scenára, ktorý si je potrebné prečítať pred realizáciou workshopu.Workshop: 
HERECKÁ DIELŇA
Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky

Dátum a čas:

Piatok 14. 10. 2011 od 13.00 do 18. 30 hod.
Sobota 15. 10. 2011 od 9.00 do 18. 00 hod.
Nedeľa 16. 10. 2011 od 9.00 do 18. 30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 16. 10. 2011 o 17. 00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedie: Mgr. art. Miloslav Kráľ – absolvent herectva na VŠMU v Bratislave pod vedením Božidary Turzonovovej a Františka Kovára, dlhoročný člen hereckého súboru Slovenského komorného divadla v Martine a umelecký šéf divadla, tiež organizátor, dramaturg, umelecký riaditeľ divadelného festivalu Dotyky a spojenia, neskôr člen hereckého súboru Divadla A. Bagara v Nitre, v súčasnosti študuje filmovú réžiu na FF VŠMU. Venuje sa i scénickej hudbe.
Medzi jeho najvýznamnejšie postavy patria: 
Raskoľnikov – Zločin a trest (absolventské predstavenie), Nezdar – Letný deň (SKD Martin), Eben – Túžba pod brestami (SKD Martin), Figaro – Figarova svadba (ŠD Košice), Ivanov – Ivanov (SKD Martin), Trigorin – Čajka (SKD Martin), Sládkovič – Štúrovci (koncert zrušený) (SKD Martin), Dan – Okuliare Eltona Johna (DAB Nitra), Kent – Kráľ Lear (DAB Nitra).
Scénická hudba:
Fernando Krapp mi napísal list (VŠMU Bratislava), Búrka (VŠMU Bratislava), Zločin a trest (VŠMU Bratislava), Oleanna (SND Bratislava), Horor v horárni (SND Bratislava).

O čom je workshop?
Prvý deň workshopu sa porozprávame o herectve. Dotkneme sa histórie, vývoja hereckých postupov, pestrosti výrazových prostriedkov i práce herca na postave či vnímania herca/postavy divákom. 
Druhý deň sa zameriame na prácu s dramatickým textom (hra D. Majlinga „P“). Rozanalyzujeme ho z hľadiska vývoja postáv, určíme kľúčové momenty/zlomové body a pomenujeme rôzne možnosti interpretácie. 
Tretí deň sa pokúsime o praktickú realizáciu. Rozdelíme sa na niekoľko malých pracovných tímov. Vyberieme jednu dramatickú situáciu a tú spracujeme viacerými spôsobmi. Budeme pritom dbať na čistotu žánru a autenticitu umeleckého spracovania.Workshop: 

DRAMATURGICKÁ DIELŇA 
Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky

Dátum a čas: Vždy v pondelok od 28. 3. 2011 do 9. 5. 2011 od 9.15 hod do 12.15 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 9. 5. 2011 o 11.15. hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedie: doc. Peter Pavlac, ktorý vyučuje na VŠMU v Bratislave na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie autorský seminár, je aktívny dramaturg (pôsobil v činohre SND: Martin Kukučín, Peter Pavlac: Dom v stráni, HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá; Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči; Divadlo Astorka Korzo ´90; Štátne divadlo Košice; Divadlo Aréna Bratislava a inde) a autor mnohých scenárov ako Smetisko (história J. Kalvína), 1995; Hodiny (mystické svedectvo), 1996; Vernisáž v Pasáži (veda a dramatický text) (finále „Dráma 2000“); Deus Ex machina (degenerácia slov) (finále „Dráma 2001“, premiéra 2003, Štúdio 12, r.: Patrik Lančarič); Hodiny (rozhlasová verzia) (realizované v SRo 2003); 3.3.3 (spol. so Z. Haasovou; obrázok zo sveta showbiznisu, 2003; premiéra 2003, ŠD Košice); Fun(e)brak s. r. o. (prvá epizóda divadelného seriálu, 2004, premiéra 2004, MD Bratislava); Partybr(e)akers (hra o pamäti), 2004; Červená princezná (o Stalinovej dcére, premiéra Astorka), 2009; Cirkus (alebo Zabíjať láskou) (na motívy Barčových Dvoch, premiéra Aréna Bratislava), 2009. Píše tiež poviedky. V roku 2001 mu vyšla kniha poviedok s názvom HRA NA SMIECH (prémia Literárneho fondu za debut). Za svoju tvorbu získal rad ocenení.

O čom je workshop?
ZMYSEL A SILA DRAMATURGIE alebo Ako obhájiť „neviditeľné“
Sme zavalení dramaturgmi. Hovorí sa o dramaturgii obedového menu, dramaturgii politického mítingu, dramaturgii mediálnych plánov… Na jednej strane sa jej teda odoberá ten desaťročia pestovaný „ezoterický“ status podivne nedefinovateľného a neuchopiteľného odboru, na strane druhej sa devalvuje jej význam tým, že sa nerešpektuje nutnosť kvalifikácie na jej vykonávanie.
Predmetom tohto workshopu by mala byť predovšetkým aktívna snaha adeptov pochopiť a do istej praxe uviesť možnosti, ktoré dramaturgia ako súbor konkrétnych činností v sebe naozaj obsahuje. Očistiť tento pojem od nánosov nedorozumení, od diletantizmu tých, ktorí odboru a činnosti z neho vyplývajúcej hodnotu nevedome odoberajú. 
Čo je to dramaturgia? Ako rozlíšiť koncepčnú dramaturgiu v inštitúcii od dramaturgickej práce na konkrétnom texte (v našom prípade súčasnej slovenskej hre)? Ako sa robia dramaturgické úpravy? Ako dramaturg pristupuje k práci na klasickom texte, súčasnom texte? Ako dramaturg dramatizuje prózu? Ako sa postupuje pri dramaturgickom rozbore? Kým sa vlastne dramaturg môže stať a aké typy činností ho bezpodmienečne stretávajú pri jeho práci? ... Tých otázok si položíme omnoho viac a pokúsime sa na ne odpovedať, a to v dotyku s praxou.


Workshop: 
SCÉNOGRAFICKÁ DIELŇA 
Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky

Dátum a čas:
Piatok 6. 5. 2011 od 13.00 do 18.00 hod.
Sobota 7. 5. 2011 od 10.00 do 17.00 hod.
Nedeľa 8. 5. 2011 od 10.00 do 17.00 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 8. 5. 2011 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedie: Mgr. Peter Janků, scénograf, dodnes pôsobí aj ako odborný lektor workshopov a porotca národných súťaží na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Turecku atď. 
Bol tiež umeleckým šéfom výpravy Štátnej opery v Banskej Bystrici, umeleckým riaditeľom agentúrneho divadla Theatrium v Bratislave, v súčasnosti pôsobí aj v RTVS Bratislava ako režisér, dramaturg a novinár atď.
Ako scénograf spolupracoval s divadelnými režisérmi ako napr. Roman Polák, Viliam Dočolomanský, Václav Klemensa, Marián Pecko, Ondřej Pavelka, Viliam Klimáček, Karol Vosátko, Jaroslav Moravčík, Dana Dinkova, Milan Kereš, Matthew Hawkinson, Ivan Holub a ďalší. 
V posledných rokoch najintenzívnejšie spolupracuje s Divadlom GunaGU v Bratislave. 
Za svoju scénografickú činnosť získal viacero národných i medzinárodných ocenení: 
- Cena za najlepšiu scénografiu: Harold Pinter – Pohárik na cestu, horský jazyk, Party time (Celoslovenská súťaž maďarských divadiel Kármanove dni v Komárne; 1996); Cena za najlepšiu scénografiu: Martin Prebudil – Záložák (Celoštátna súťaž divadiel Srbsko – Čierna Hora; 1997); Cena za najlepšiu scénografiu: Thomas Mann – Mário a kúzelník Celoslovenská súťaž amatérskych divadiel Belopotockého Mikuláš; 2000); Zlatý Gunár: Cena Akadémie Humoru Slovenska (2004); Novinárska cena: nominácia na víťaza v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (2005); Novinárska cena: nominácia na víťaza v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (2006); Novinárska cena: nominácia na víťaza v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (2007); Novinárska súťaž Baroro – Kamienok: víťaz ceny Open Society Fund – Každý z nás je originál (2007).

O čom je workshop? 
V rámci scénografickej dielne si priblížime metodológiu scénografickej tvorby, a to z hľadiska interpretácie východiskového dramatického textu Dana Majlinga „P“ a jeho následného inscenovania. Text ponúka niekoľko úrovní interpretácie, ktoré sú pre scénografiu dôležité, ako i postupnosť jednotlivých krokov scénografickej tvorby. V zmysle toho budeme postupovať: 
Od scénografického prečítania textu...

 • časopriestorové súvislosti (čas, prostredie, atmosféra);
 • scénické poznámky a prehovory postáv (objekty, predmety, rekvizity v súvislosti s konaním postáv);
 • postava a jej stvárnenie (kostýmová tvorba);... cez interpretáciu...
 • inscenačný zámer (téma, autorské stanovisko, nápad);
 • akčnopriestorový diagram konania postáv (mizanscéna);
 • k realizácii (materiál, technika, technológia, svetlo, farba) – v niekoľkých prístupoch:
 • dvojrozmernosť výtvarného scénického obrazu (tradícia kukátka);
 • trojrozmernosť divadelnej inscenácie (situácia ako východisko a cieľ);
 • alternatívne prístupy (od prázdneho javiska k nepravidelnému priestoru).

 • fotogaléria ( lwojciechowski@ukf.sk )

Workshop: 
DIELŇA SCÉNICKEJ HUDBY
Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky

Dátum a čas:
Piatok 8. 4. 2011 od 13.00 do 18.00 hod.
Sobota 9. 4. 2011 od 10.00 do 17.00 hod.
Nedeľa 10. 4. 2011 od 10.00 do 17.00 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 10. 4. 2011 o 17.00 hod.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, UKF Nitra

Vedie: Mgr. art. Marek Piaček, ArtD., hudobný skladateľ, flautista, performer, ktorý prednáša na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV Žilinskej univerzity. Vedie workshopy improvizovanej hudby, je spoluautorom vzdelávacieho projektu Otvorené vnímanie. Venuje sa klasickej hudbe (cyklus Urban Songs, opera Posledný let, melodráma Bratislavská sútra, symfónia Nuntium Magnum, Symfonie všech Midi lidí, opera Kráľ duchov), je zakladateľom súboru Požoň sentimentál, venuje sa improvizovanej hudbe ako flautista v súboroch don@u.com, Vapori del cuore, diriguje improvizačný orchester Musica Falsa et Ficta (najnovšie projekty – Symfónia Dew on the Rail, Žilina 2009, hudba k filmu Predator, Žilina 2010), elektronickú a noiseovú hudbu hrá so súbormi Voice Over Noise, Pink Big Pig a i. Je autorom hudby k dokumentárnym filmom Petra Kerekesa (Ladomírske morytáty a legendy, 66 sezón, Ako sa varia dejiny), k animovaným filmom Ivany Šebestovej (Lionardo mio, Štyri) a Kataríny Kerekesovej (Kamene). Scénickú hudbu píše pre DAB (Hráme duráka), divadlo SkRAT (Umri, skap a zdochni, Stredná Európa ťa miluje), Disk (Padesátka, Kauza Bvlgakoff), Arteatro (Nick Cave – Dážď, Dom Bernardy Alby). V januári na Stanici Žilina-Záriečie v rámci cyklu Urban Legends uviedol hoerspiel Ludi Apollinares o bombardovaní rafinérie Apollo. V súčasnosti pracuje s Petrom Kerekesom na opere 66 sezón. Jeho hudba sa uvádza na festivaloch doma i v zahraničí (Varšavská jeseň, Wien Modern, ISCM WNMD, BHS, Expozice nové hudby Brno, Maraton soudobé hudby Praha, Bohemia Budapest, Večery novej hudby Bratislava a mnohé ďalšie). Vydal viac ako dve desiatky CD.

O čom je workshop?
- Vytváranie scénickej hudby v reálnom čase, interpretácia dramatického textu Dana Majlinga „P“ pomocou rôznych hudobných postupov, rôznych hudobných štýlov, porovnanie komponovanej (dopredu pripravenej) hudby a hudby improvizovanej. 
- Zhudobnenie dramatického textu (operné, operetné, melodramatické postupy). Improvizovaný vokálny zbor (pozri Phill Minton). 
- Scénická hudba ako sprievod k textu, na druhej strane scénická hudba ako súčasť divadelného diania. Vytvorenie hudobného divadla – hudobní interpreti sú tvorcami divadelnej akcie (pozri Mauritio Kagel, Luciano Berio, John Cage). 
- Divadlo zvuku – vytvorenie „divadelných“ akcií bez vizuálnej zložky. 
- Rôzne spôsoby ticha – ticho ako neprítomnosť zvuku. 
Workshop je vhodný pre hudobníkov, ktorí ovládajú hocijaký hudobný nástroj (technická úroveň nie je dôležitá – konceptuálny príklad nulovej technickej zručnosti pozri Portsmouth Sinfonietta), tiež pre vokalistov – speváci, zboristi (takisto technická úroveň nie je dôležitá), pre amatérov, ale i pre nehudobníkov. 
Čím viac hudobných nástrojov bude k dispozícii, tým lepšie. Takisto sú vítané stopky a rôzne nahrávacie zariadenia (diktafóny, mobily).


Workshop: 
AUTORSKÉ DRAMATICKÉ PÍSANIE 
Prvý z cyklu workshopov Súčasné divadelné poetiky

Dátum a čas:
Od 15.11. do 28.01.2011 od 9.15 - 12. 15 hod. (posledný je do 13.15 hod.)

Prezentácia výsledkov workshopu: 28.01. 2011 o 11.15 hod.
Miesto: FF UKF, Štefánikova 67, miest. č. 325

Vedie: doc. Peter Pavlac, ktorý vyučuje na VŠMU v Bratislave na katedre divadelnej réžie a dramaturgie autorský seminár, je aktívny dramaturg (pôsobil v činohre SND: Martin Kukučín, Peter Pavlac: Dom v stráni, HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá, Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči; Divadlo Astorka Korzo 90´, Štátne divadlo Košice, Divadlo Aréna Bratislava a inde) a autor mnohých scenárov ako Smetisko (história J. Kalvína), 1995, Hodiny (mystické svedectvo), 1996, Vernisáž v Pasáži (veda a dramatický text ) (finále „Dráma 2000“), Deus Ex machina (degenerácia slov) (finále „Dráma 2001“; premiéra 2003, Štúdio12, r.: Patrik Lančarič), Hodiny (rozhlasová verzia) (realizované v SRo 2003), 3.3.3 (spol. so Z. Haasovou; obrázok zo sveta showbiznisu 2003; premiéra 2003, ŠD Košice), Fun(e)brak s. r. o (prvá epizóda divadelného seriálu; 2004, premiéra 2004, MD Bratislava), Partybr(e)akers (hra o pamäti), 2004, Červená princezná (o Stalinovej dcére, premiéra Astorka), 2009, Cirkus (alebo Zabíjať láskou) (na motívy Barčových Dvoch, premiéra Aréna Bratislava), 2009. Píše tiež poviedky. V roku 2001 mu vyšla kniha poviedok s názvom HRA NA SMIECH (prémia Literárneho fondu za debut). Za svoju tvorbu získal rad ocenení.

O čom je workshop?
Vytváranie dramatického textu je určené špecifikom média divadla, jeho principiálnou výlučnosťou, oslobodzujúcim mantinelom a tým je vyslovenie textu interpretom pred divákom, v reálnom čase. Táto výlučnosť je jediným východiskom, ktoré nás pri prvom uchopení pera (ťuknutie do klávesu) môže zaujímať. Výlučnosť, ktorá nás dovedie k osobitému štýlu, k „pravidelnosti” (vlastnej poetike, štruktúre), či k nepravidelnosti (vlastnej poetike, de-štrukúre). Zmyslom podobného workshopu je teda skôr inšpirovať (sa-vzájomne), nasmerovať svoje chcenie písať, dať mu tvar, osobité pravidlo, a pokúsiť prostredníctvom písania textu rozumieť svetu, sebe, aby sme napokon mohli celkom na konci na seba zabudnúť a rozplynúť sa v poznaní, že autor dramatického textu je len časť celku. Nie je definitívum, je autorom materiálu pre ďalšie spracovanie.Workshop: 

ZÁKLADY TVORIVEJ DRAMATIKY 
Prvý z cyklu workshopov Aplikácia divadelných poetík

Dátum a čas:
Piatok 12. 11. 2010 od 13.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota: 13. 11. 2010 od 10.00 do 18.00 hod.
Nedeľa: 14. 11. 2010 od 10.00 do 18.00 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: nedeľa o 17.00 hod.
Miesto: študovňa Univerzitnej knižnice, Drážovská cesta 4 

Vedie: Mgr. art. Lucia Kovalčíková (rod. Blašková) - je interná doktorandka Katedry divadelnej výchovy DAMU v Brne; je lektorkou workshopov zameraných na divadelnú tvorbu a výchovu, riaditeľkou festivalu Víkend atraktívneho divadla a tiež praktickou divadelníčkou (dramaturgia tanečného predstavenia Canto Hondo – hlboká pieseň o nej ..., spoluautorka scenára, dramaturgia a režijná spolupráca na inscenácii Jablko – obe Divadlo ElleDanse v Bratislave a i.).

O čom je workshop?
Základom tvorivej dramatiky (alebo tiež dramatickej výchovy) je dramatický proces. V princípe ide o vstupovanie do herných situácií a jednanie v nich. Zmyslom jednania v herných situáciách nie je vytvorenie javiskového tvaru, ale získavanie novej skúsenosti, rozširovanie vlastného poznania pri jednaní „tu a teraz“. Dramatický proces nemá divákov a nedá sa opakovať. Je založený na princípe hry ako slobodnej činnosti. Počas workshopu ZÁKLADY TVORIVEJ DRAMATIKY si budete mať možnosť vyskúšať dramatický proces prakticky a bude taktiež predmetom teoretickej reflexie. 
 
 
 
 
© 2010-2014 Projekt Vzdelávanie divadlom. Všetky práva vyhradené.